this is a book มันเป็นเรื่องราวของหนังสือที่ขนาด ใคร ๆ ก็ไม่รู้จักมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะรู้และเข้าใจ
this is a book มันเป็นเรื่องราวของหนังสือที่ขนาด ใคร ๆ ก็ไม่รู้จักมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะรู้และเข้าใจ